REGULAMIN świadczenia usług newslettera drogą elektroniczną
przez Kancelarię Doradztwa Podatkowego „Dziewa & Rutyna” Spółka jawna

Artykuł 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług Newslettera drogą elektroniczną, w tym przesyłania informacji handlowych przez Usługodawcę, zasady korzystania z tych usług i zasady ochrony danych osobowych Usługobiorców.

2. Usługodawcą jest Kancelaria Doradztwa Podatkowego „Dziewa & Rutyna” Spółka jawna z siedzibą w Legnicy (59-220) przy ul. Kolbe 12/2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000487472, NIP: 6922505786, REGON: 022298264, e-mail: , tel. + 48 533 856 188.

3. Usługobiorcą może być osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych przez Usługodawcę na mocy umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Przez osoby fizyczne, na tle niniejszego Regulaminu, należy rozumieć osoby, które ukończyły 18 lat. Usługobiorcami mogą być również osoby, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat, w zakresie w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

4. Newsletter jest bezpłatną usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę, wolną od jakichkolwiek wad, polegającą na informowaniu Usługobiorców, za pośrednictwem poczty elektronicznej, o faktach i wydarzeniach mogących mieć związek z działalnością Usługodawcy, zawierająca treści informacyjne, promocyjne lub reklamowe Usługodawcy, w tym treści mające charakter informacji handlowych, a w szczególności informacje dotyczące usług oferowanych przez Usługodawcę. Newsletter obejmuje również wybrane informacje z dziedziny prawa, w tym wybrane informacje o zmianach zachodzących w obowiązujących przepisach prawnych, komentarze do aktualnych wydarzeń, przytoczenia wybranych orzeczeń oraz komentarze do nich, jak również recenzje wybranych czasopism, artykułów bądź książek.

5. Osoby, które wyraziły zgodę na świadczenie usługi Newslettera, wyrażają zgodę na otrzymywanie za jej pośrednictwem informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 r. poz. 1422 t.jedn.), w tym ofert dedykowanych.

6. Niniejszy regulamin został wydany na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 r. poz. 1422 t.jedn.).

Artykuł 2. Zakres usług świadczonych przez Usługodawcę

1. Usługodawca, w ramach prowadzonej przez siebie działalności, świadczy usługi Newslettera wysyłane przez Usługodawcę poprzez moduł mailingowy dostępny dla wszystkich użytkowników sieci internetowej. Formularz rejestracyjny, stanowiący jednocześnie złożenie zamówienia na otrzymywanie takich usług oraz akceptację niniejszego regulaminu dostępny jest pod adresem: www.doradcapodatkowylegnica.pl.

2. Usługobiorca składając zamówienie, o którym mowa w ust.1 powyżej, godzi się na otrzymywanie ww. informacji w ramach Newslettera, także jeżeli mają one charakter informacji handlowej.

3. Oferta świadczenia usług elektronicznych jest ważna do czasu zawieszenia lub zaprzestania ich świadczenia przez Usługodawcę. Usługodawca uprawniony jest do zawieszenia lub zaprzestania świadczenia usług elektronicznych po uprzednim zawiadomieniu Usługobiorców.

4. Oferta świadczenia usług elektronicznych może być w każdym czasie rozszerzona.

Artykuł 3. Wymogi niezbędne do świadczenia usługi Newslettera

1. Usługa świadczona jest na rzecz użytkowników Internetu, którzy prawidłowo podali na stronie internetowej www.kancelaria.dziewa-rutyna.eu lub www.doradcapodatkowylegnica.pl posiadany przez nich adres poczty elektronicznej (e-mail).

2. W celu korzystania z usługi Newslettera wymagany jest komputer bądź urządzenie mobilne z dostępem do Internetu oraz czynna i prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna. Przeglądania całości niektórych informacji przekazywanych drogą poczty elektronicznej może wymagać także posiadania standardowej przeglądarki internetowej.

Artykuł 4. Rejestracja, zawieszenie bądź zaprzestanie świadczenia usługi Newslettera

1. Złożenie zamówienia na świadczenie usług drogą elektroniczną wymaga wysłania prawidłowo wypełnionego formularza w formie elektronicznej, dostępnego na stronie internetowej www.kancelaria.dziewa-rutyna.eu lub www.doradcapodatkowylegnica.pl poprzez podanie swojego adresu e-mail oraz opcjonalnie imienia i nazwiska. Usługi świadczone są jedynie na rzecz Usługobiorców, którzy wyrazili na to zgodę.

2. Poprzez dokonanie rejestracji, Usługobiorca oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i wyraża zgodę na jego brzmienie oraz że dobrowolnie przystępuje do korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę, a dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są pełne i prawdziwe. Ponadto poprzez dokonanie rejestracji Usługobiorca oświadcza, iż posiada on zdolność do czynności prawnych oraz, że podany przez niego w zamówieniu adres elektroniczny jest adresem, którym ma on prawo dysponować w zakresie wymaganym do realizacji usług.

3. Usługodawca zastrzega, że niektóre informacje bądź materiały zamieszczone na stronie internetowej www.kancelaria.dziewa-rutyna.eu lub www.doradcapodatkowylegnica.pl są objęte ochroną praw autorskich. Usługobiorca ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z tych materiałów wykraczające poza granice dozwolone prawem są zabronione.

4. Każdy Usługobiorca w każdym momencie ma prawo zrezygnować z usługi Newslettera. Subskrypcję można anulować wysyłając stosowną informację o rezygnacji pod adres e-mail: lub klikając na link przesłany w potwierdzeniu rejestracji “zarządzaj swoimi preferencjami”, a następnie „Zrezygnuj” bądź klikając na link rezygnuję z usługi Newsletter („unsubscribe from this list”) znajdujący się w stopce każdego Newslettera.”

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

  • a) czasowego wyłączania usługi Newslettera, jeżeli będzie to niezbędne ze względów technicznych (np. naprawa systemu, prace konserwacyjne itd.),
  • b) całkowitego zaprzestania świadczenia usługi w ramach Newslettera po uprzednim powiadomieniu Użytkowników,
  • c) Zaprzestania świadczenia usługi w ramach Newslettera na rzecz konkretnego Użytkownika, w przypadku, gdy podejmuje on działania naruszające przepisy prawa, niniejszy Regulamin i dobre obyczaje, w tym dopuszcza się udostępniania informacji stanowiących własność intelektualną Usługodawcy, wykorzystuje układ i kompozycję strony internetowej Usługodawcy (tzw. layout), jego elementów graficznych i innych elementów bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, jak również w przypadku, gdy podejmuje on działania ingerujące w niezakłócone korzystanie z usługi przez innych Użytkowników.

Artykuł 5. Reklamacje

1. Reklamacja dotycząca świadczenia usługi Newslettera powinna być składana drogą poczty elektronicznej na następujący adres Usługodawcy:

2. Reklamacja powinna zawierać dane Usługobiorcy (w szczególności adres e-mail zgłoszony do wykonywania usługi, jak również imię i nazwisko), opis sytuacji stanowiącej przyczynę wnoszenia reklamacji oraz konkretne żądanie Usługobiorcy związane z wnoszoną reklamacją.

3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, wówczas przed rozpatrzeniem reklamacji Usługodawca zwraca się do Usługobiorcy składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

4. Reklamacja rozstrzygana jest w terminie 14 dni. Rozstrzygnięcie reklamacji przesyłane jest na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy.

Artykuł 6. Ochrona danych osobowych

1. Usługodawca jest administratorem danych osobowych Usługobiorców. Dane osobowe są przetwarzane przez Usługodawcę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz Polityką prywatności Usługodawcy dostępną na stronie internetowej www.kancelaria.dziewa-rutyna.eu lub www.doradcapodatkowylegnica.pl w celach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, o których mowa w Artykule 2 Regulaminu, w tym w celu świadczeniu usługi Newslettera oraz w celach marketingowych dotyczących oferowanych usług. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

2. Usługodawca zastrzega, iż przetwarzane przez niego dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

3. Usługodawca zapewnia osobom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym zapewnia on prawo do żądania ich udostępnienia, zmiany lub usunięcia. Żądanie usunięcia danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z usługi Newslettera.

4. Dane osobowe Usługobiorców są chronione przez Usługodawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także przed innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

Artykuł 7. Postanowienia końcowe

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu stają się skuteczne w terminie 7 dni od dnia ich ogłoszenia Usługobiorcom drogą poczty elektronicznej.

2. Wszelkie usługi dodatkowe mogą być świadczone na podstawie odrębnych regulaminów.

3. Prawem właściwym dla umów o świadczenie usług pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcami na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory, które wynikną na tle stosowania niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.